Balast Suyu Analizi

Balast suyu analizi, balast suyu arıtma sistemlerinden alınan numunelerin kontrolü amacı ile yapılan analiz türüdür. IMO (International Maritime Organization, Uluslararası Denizcilik Örgütü) ve USCG (United States Coast Guard, Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Teşkilatı) balast suyu konvansiyonları doğrultusunda işletmeye alma ve kontrol amacı ile balast suyu analizi istenmektedir.

Balast suyu gemileri dengede tutmak, seyir verimliliğini arttırmak için geminin belirli bölümlerindeki tanklara deniz suyu çekilmesi ile oluşur. Yük durumuna göre balast suyu miktarı farklılık gösterir. Boş gemilerde balast suyu daha çok olması gerekir, gemi yükü arttıkça balast suyu azalır. Bu gibi durumlarda alınan balast suyu, denize tekrar bırakılır veya tersi bir döngü mevcuttur. Coğrafi değişiklikler ile kontrolsüz olarak yapılan balast suyu operasyonu ise ekoloji ve çevre açısından sakınca oluşturur. Bir bölgenin canlı ekosistemi, başka bir bölgeye taşınabilir ve istilacı türler mevcut ekosistemi bozabilir.

(IMO’nun MEPC.325(75)’te aldığı kararla bu tarih 1 Haziran 2022’ye çekilmiştir.)

Yeni gemi inşa projeleri için, tersaneler, armatörler ve işletmeciler, geminin teslimatı 1 Haziran 2022’de veya sonrasında ise, sistem 1 Haziran 2022’den önce kısmen kurulmuş ve / veya devreye alınmış olsa bile, devreye alma testinin BWM.2 / Circ.70 / Rev.1’e uygun olarak tamamen tamamlamaları gerekmektedir. Aynı durum, BWTS kurulum denetiminin 1 Haziran 2022 tarihinde veya sonrasında tamamlanması gereken mevcut gemiler için de geçerlidir.

1 Haziran 2022’den itibaren, IMO Kararı MEPC.325(75)’te yayınlanan BWM Sözleşmesi, E-1 yönetmeliğinde yapılan değişiklikler yürürlüğe girecektir. Bu değişiklikler, yeni gemi inşa projeleri için ilk değerlendirmeler sırasında ve mevcut gemilerdeki BWMS kurulum değerlendirmeleri sırasında BWTS’nin devreye alma testini zorunlu kılmaktadır.

Size classCriteria
≥ 50 μmViable organisms less than 10 per m3
≥ 50 μm < 50 μmViable organisms less than 10 per milliliter (ml)

 BWTS değerlendirmeleri yapılırken sistem içerisinde bulunan suda balast suyu analizi ile  farklı boyutlarda ki mikroorganizmalara bakılır. Bunlar genel olarak 10 µm’den büyük ve <50 µm’den küçük veya 50≤ µm eşit veya daha büyük fitoplanktonlardır.

AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile balast suyu analizi konusunda uluslararası geçerliliği olan TÜRKAK’tan akredite ve Klas kuruluşlarından onaylı bir kuruluştur. Türkiye ve Dünya genelinde balast suyu analizi için hizmet vermektedir. Laboratuvarımızda bulunan altyapı sayesinde balast suyu analizinde daha hızlı ve kesin sonuçlar almaktayız. En yeni ve hızlı örnek alma ve analiz cihazlarımızla sizi uzun süren bekleme sürelerinden kurtarmaktayız.

Uluslararası tanınırlığa sahip BallastWise cihazımızla yaptığımız analizler hem daha hızlı hem daha teknolojik çözümler sunmaktadır. BallastWise gemide örnek alırken hızlı bir şekilde analiz yapmaya olanak sağlamaktadır.

Klas sertifikaları için Belgeler sayfası ziyaret edilebilir.

Ballast water analysis is a type of analysis performed to control samples taken from ballast water treatment systems. In line with IMO (International Maritime Organization) and USCG (United States Coast Guard) ballast water conventions, ballast water analysis is required for commissioning and control purposes.

Ballast water is formed by drawing seawater into tanks in certain parts of the ship to keep ships in balance, to increase navigational efficiency. The amount of ballast water varies according to the load condition. Empty ships need more ballast water, as the ship load increases, the ballast water decreases. In such cases, the ballast water taken is released back into the sea or vice versa. Ballast water operation, which is carried out uncontrolled by geographical changes, creates inconvenience in terms of ecology and environment. The living ecosystem of one region can move to another region, and invasive species can disrupt the existing ecosystem.

(IMO’nun MEPC.325(75)’te aldığı kararla bu tarih 1 Haziran 2022’ye çekilmiştir.)

(With the decision of IMO in MEPC.325(75), this date has been moved to 1 June 2022.)

For new building projects, shipyards, shipowners and operators should be aware that if delivery of the vessel is on or after 1 June 2022, then commissioning testing needs to be completed fully in accordance with BWM.2/Circ.70/Rev.1, even if the system has been partially installed and/or commissioned before 1 June 2022. The same also applies for existing ships where the BWTS (Ballast Water Treatment System) installation survey is due to be completed on or after 1 June 2022.

From 1 June 2022, amendments to the BWM Convention, regulation E-1, come into force, published in IMO Resolution MEPC.325(75). These amendments mandate the commissioning testing of BWTS during initial surveys for new construction projects and during BWTS installation surveys on existing ships (i.e. what the Convention calls additional surveys).

Size classCriteria
≥ 50 μmViable organisms less than 10 per m3
≥ 50 μm < 50 μmViable organisms less than 10 per milliliter (ml)

When BWTS evaluations are made, microorganisms of different sizes are examined with ballast water analysis in the water in the system. These are generally phytoplankton greater than 10 μm and less than <50 μm, or equal to or greater than 50≤ μm.

AEM Laboratory; with its expert staff, technical facilities and quality service, it is an accredited organization from TURKAK (Turkish Accreditation Agency) and approved  from classification societies, which has international validity in ballast water analysis. It serves throughout Turkey and World in ballast water analysis. Thanks to the infrastructure in our laboratory, we get faster and more accurate results in ballast water analysis. With our latest and fastest instruments, we save you from long waiting times when taking samples and performing analysis.

The analyzes we make with our internationally recognized BallastWise device offer both faster and more technological solutions. BallastWise allows for quick analysis when taking samples on board.

Click for certification: Certifications