Balık Çiftlikleri Analizi

Balık çiftlikleri analizi, denizlerde kurulan balık çiftliklerini kontrol etmek, çevre kirliliği ve ötrofikasyonu önlemek amacıyla yaptırılan analizdir. Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından istenmektedir.

Balık çiftliklerinin izlenmesi kapsamında, balık çiftlikleri Yönetmelikte yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, ölçüm ve analizleri yaptırmak ve analiz sonuçlarını raporlamak zorundadır. Balık çiftliklerinin deniz çevresine olan etkilerinin detaylı olarak belirlenmesi ve zamana bağlı değişiminin izlenmesi amacıyla su kolonunda ve sedimentte Yönetmelik Ek-6’da belirtilen parametreler dâhilinde yıllık izleme çalışmaları yapmak ve ilgili İl Müdürlüğüne sunmak gerekir.

Balık Çiftlikleri Analizi

Balık çiftlikleri Yönetmelik Ek-6’da belirtilen su kolonu izleme çalışmaları her yılın Mayıs ayında, sediment izleme çalışmaları ise iki yılda bir Mayıs ayında yaptırır. Yeni kurulacak balık çiftlikleri faaliyete başlamadan önceki Mayıs ayında, Ek-6’da belirtilen tüm ölçüm ve çalışmaları yaptırmak zorundadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gerek görmesi durumunda numune alma nokta sayısı, yeri, analiz yapılacak parametrelerde değişiklik yapabilir.

Balık çiftliği numuneleri; çiftliğin dört kenarından 50 m, akıntı yönünde 100 m ve 200 m, referans olarak akıntının tersi yönünde en az 500 m’de olmak üzere toplam 7 ayrı noktadan alınır. Su kolonu numuneleri yüzey ve dip olmak üzere iki farklı derinlikten alınır ve ayrı olarak balık çiftliği analizi yapılır.

Balık çiftlikleri analizi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile balık çiftlikleri analizi konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetkili, Türkak’tan akredite bir kuruluştur.